Gröna löv

Vad är mörkgröna och ljusgröna fonder?

Hur hållbara är egentligen hållbara fonder och hur ska man kunna jämföra dem? Den frågan är grunden till nya EU-regler kring investeringar som stegvis införts från 2021 och framåt. Målet med de gemensamma reglerna är bland annat att det ska bli lättare för dig som sparare att jämföra fonder mot varandra och kunna se vad hållbarheten i olika fonder faktiskt går ut på.

Märkning efter färg

Enligt det nya systemet ska fonder klassificeras efter färg. De fonder som uppger att de arbetar med hållbara investeringar på något sätt kommer att märkas med ljusgrönt eller mörkgrönt, som ska motsvara olika nivåer av hållbarhetsarbete inom miljö, klimat och sociala hållbarhetsmål. Arbetet hos fondförvaltarna pågår för fullt och hittills har bara en del av alla fonder hunnit bli klassificerade.

Mörkgrön fond – den högsta hållbarhetsnivån

Fonden har hållbarhet som mål för investeringarna.

Exempel: fonden investerar enbart i företag som förbättrar miljön genom att minska koldioxidutsläppen.

Bland de ca 760 fonder som är registrerade i Sverige finns det än så länge 28 mörkgröna fonder (februari 2023). Det är alltså en liten grupp i nuläget, men intresset bland investerare är stort. Bara under första kvartalet 2022 växte investeringarna i mörkgröna fonder inom EU med 8,6 miljarder euro.

Exempel på mörkgröna fonder i ICA Bankens fondlista:
CB Save Earth Fund
Carnegie Listed Infrastructure

Ljusgrön fond – den näst högsta hållbarhetsnivån

Fonden främjar hållbarhet, men har det inte som primärt mål.

Exempel: fonden prioriterar hållbara investeringar eller undviker vissa typer av branscher (t ex fossila bränslen). 

Denna här kategorin är alltså bredare än de mörkgröna fonderna och innefattar allt från fonder som enbart väljer bort vissa branscher till fonder som är väldigt selektiva med vilka bolag de vill investera i.

Exempel på ljusgröna fonder i ICA Bankens fondlista:
ICA Banken Modig
Lannebo Sverige Hållbar


EU:s definition av hållbara mål

Enligt de nya reglerna kan en investering ses som ”miljömässigt hållbar” om den bidrar till något av de sex uppsatta målen nedan, samtidigt som inget av de övriga målen får skadas. Dessutom måste mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras.

  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Anpassning till klimatförändringar
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Omställning till cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Tänk på!
Färgmärkningen säger ingenting om fondens risknivå, avgift, eller hur mycket den ökar i värde.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Dela