Om ICA Banken

Vi är en vardagligare bank som räcker längre. Vi skapar personliga, enkla och prisvärda tjänster för ICA-kunden. Varje dag.

Vi vill göra varje dag lite enklare.

Raketer

En komplett bank

ICA Banken erbjuder ett komplett utbud av banktjänster för privatpersoner, allt ifrån spara och betala till låna och försäkra. Våra Företagstjänster levererar effektiva betaltjänster och finansiella lösningar till ICA Handlare, ICA Gruppen samt myndigheter och kommuner. Vi vill göra varje dag lite enklare och förenkla vardagen för ICAs kunder. Vi möter våra kunder i butik, digitalt och via telefon.

Företags­information

ICA Banken som startade sin verksamhet 2001 har idag över 1 000 000 kunder, 444 medarbetare och ingår i ICA Gruppen. Huvuddelen av verksamheten ligger i Borås och ICA Banken har sitt säte i Stockholm, Solna.

ICA Banken står under Finansinspektionens tillsyn.

Organisationsnummer: 516401-0190
Momsregistreringsnummer: SE663000371001
E-post: icabanken@ica.se
(Vi kan ej hantera kundärenden via e-post)

Person som håller i ett möte - ICA Bankens vision

Affärsidé

ICA Bankens affärsidé är att genom finansiella tjänster göra varje dag lite enklare för ICAs kunder, samt öka kundernas lojalitet till ICA och minska ICA-butikernas och ICA ABs transaktionskostnader för främmande bank- och kreditkort.

Vision

Vi vill göra varje dag lite enklare.

Mer om ICA Banken

Organisation

ICA Bankens organisation


Marie Halling, VD

Född: 1963
Utbildning: Juristutbildning
Erfarenhet: Swedbank (2005-2014) bland annat som chef för Östra regionen och medlem i Swedbanks koncernledning, chef för Retail Banking and Private Banking. FöreningsSparbanken (1996-2005) bland annat som chef för Corporate Banking FöreningsSparbanken Stockholm.
Övrigt: Anställd på ICA och medlem i ICAs koncernledning sedan 2014

Styrelse

Nina Jönsson, Styrelsens ordförande / VD & Koncernchef, ICA AB

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot Svensk Handel
Styrelseledamot The Consumer Goods Forum
Erfarenhet:
VD och koncernchef Plantasjen Group 2020-2022
VD och koncernchef HL-Display 2016-2020
Sortiment & Inköpsdirektör ICA Sverige 2010-2016
Procter & Gamble 1991-2010 bland annat som Country Manager för P&G Sverige, Kommersiell Chef i P&G UK, Marknadsstrategi Chef för Östeuropa, Mellanöstern och Afrika i P&G Switzerland och P&G Russia.
Övrigt: Anställd på ICA 2010-2016 och koncernchef fr.o.m. 2023


Fredrik Lagercrantz, CFO ICA Gruppen 

Född: 1977
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot ICA Försäkring AB 
Styrelseledamot AB Gullringsbo Egendomar
Erfarenhet:
CFO Attendo (2018-2023) 
SVP Business Control Swedish Match (2009-2018) 
Konsult McKinsey & Co (2004-2009) 
Övrigt: Anställd på ICA Gruppen sedan 2023 och medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2023


Håkan Berg, Extern ledamot

Född: 1955
Utbildning: Jur kand
Övriga uppdrag: 
Roburs Ägarstyrningsutskott
Transcendent Group AB
A B Avtal 24
Affärsledande roller: 
Tf VD Inlandsinnovation AB (2013-2014)
Chef Baltisk bankrörelse (2009-2011)
Regionchef Swedbank region Stockholm (1999-2001)
Chef för Swedbank kontorsrörelse i Uppsala (1997-1999)
Stabsroller: Chef juridik (1994-1997), Chef affärsutveckling Svensk Kontorsrörelse (2001-2003), Koncernrevisionschef/Chef Internrevision (CAE) 2003-2008) och Koncernriskchef (CRO) (2011-2013)


Liza Nyberg, Extern ledamot

Född: 1963
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i Jämtkraft AB
Nordic Finance AB
Mäklarstatistik AB
Ordförande i New P. Mountains AB 
Affärsledande roller:  
VD Svensk fastighetsförmedling AB (nuvarande)
VD Collector Bank (2017-2018)
VD Landshypotek Bank (2014-2017)
Head of Personal banking Sverige Danske Bank (2012-2014)
VD Skandia Mäklarna (2010-2012)
VD Emric AB (2005-2010)
VD Bokredit AB (2000-2005)
Tidigare styrelseuppdrag: PPM, Mäklarsamfundet, Seven Day Finans AB, Applicate AB


Karin Arontzon, Arbetstagarrepresentant

Utbildning: Kurser i Sociologi, Arbetsvetenskap och Företagsekonomi.
Övriga uppdrag: -
Erfarenhet:
Posten Logistik. Posten Sverige AB
Övrigt: Anställd på ICA Banken AB sedan starten 2001


Patrik Eidelöf, Arbetstagarrepresentant

Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.
Övriga uppdrag: -
Erfarenhet:
Systemutvecklare, Silobreaker AB
Systemutvecklare, Systemvaruhuset AB
Övrigt: Anställd på ICA Banken som systemutvecklare sedan 2014

Bolagsstyrning

ICA Bankens bolagsstyrning

Bolagsstyrning handlar om hur bolag ska drivas så att ägarnas intressen tillvaratas. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav ägarna har på det investerade kapitalet.

ICA Banken (nedan Banken) är ett bolag med säte i Stockholm. Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse och föreskrifter från Finansinspektionen är det externa ramverk som utgör grunden för styrningen av Banken.

De interna regelverken för Bankens s styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen samt övriga interna styrande dokument som antagits av styrelsen och VD.

Styrelsen

Av Bankens bolagsordning framgår att styrelsen ska bestå av minst 3 och som mest 8 ledamöter. Styrelsen, som väljs vid bolagsstämman, består idag av 7 ledamöter (varav två arbetstagarrepresentanter) och ska sammanträda minst sex gånger per år.

Styrelsen ansvarar för Bankens organisation och förvaltningen av Bankens angelägenheter samt har ansvaret för att se till att Banken fullgör de skyldigheter som följer av de externa regelverk som reglerar Bankens verksamhet. Ledamöterna ska tillsammans ha den sakkunskap som är nödvändig för att fatta beslut och övervaka Bankens verksamhet.

Styrelsen har inrättat en risk- och revisionskommitté som bereder ärenden inför styrelsens beslut. Risk- och revisionskommitténs huvudsakliga uppgifter är att övervaka Bankens redovisning och rapportering av finansiell information samt övervaka effektiviteten i Bankens interna kontroll, internrevision, riskhantering och regelefterlevnad. Risk- och revisionsutskottet har vidare till uppgift att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen samt granska och övervaka revisionens opartiskhet och självständighet och biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Rekrytering, kompetens och mångfald

När en ny styrelsepost tillsätts görs en bedömning av lämplighet för uppdraget (lämplighetsbedömning).
Bankens styrelse har fastställt en instruktion som ska följas vid tillsättning av ledande personer i Banken. I denna instruktion fastslås att vid tillsättning av ny styrelseledamot ska hänsyn tas till arten, komplexiteten och omfattningen av Bankens verksamhet samt till de kompetenser, erfarenheter och kunskaper som befintliga ledamöter i styrelsen har. Vid bedömningen av om en ledande person är lämplig ska hänsyn tas även till personens kompetens och erfarenhet men även självständighet, integritet samt eventuella intressekonflikter.

Vad avser mångfald i Bankens styrelse slås fast att det är av vikt vid tillsättning av ny ledamot i Bankens styrelse, likväl som vid anställningar i Banken i övrigt, att man beaktar de positiva effekter personer från andra kulturer har på verksamheten, liksom en jämn könsfördelning. Det bör vid tillsättning av ny ledamot alltid övervägas hur Banken kan få en jämn fördelning mellan män och kvinnor samt öka mångfalden vad gäller kulturell och etnisk bakgrund bland ledamöterna. Detta då mångfald i styrelsen är viktigt för att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande. Banken bedömer att arbetet mot ökad mångfald i styrelsen behöver fortsätta.

Genom arbetstagarrepresentanter i styrelsen kan arbetstagarna också bidra med ett viktigt perspektiv och genuin kännedom om Bankens interna verksamhet, och arbetstagarrepresentation ses därför som ett ytterligare sätt att öka mångfalden i styrelsen.

Med hänsyn till den verksamhet som Banken bedriver behöver styrelsen ha mycket god kunskap av de finansiella marknaderna, men även de rättsliga ramar och krav som gäller för Bankens verksamhet.
Det är av stor betydelse att styrelsen har mycket god kunskap bland annat avseende

  • Strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi och affärsplan, samt hur den genomförs.
  • Riskhantering, d.v.s. att identifiera, bedöma, övervaka, kontrollera och mildra de huvudsakliga typerna av risker som ett kreditinstitut löper, (inklusive inom ledamotens ansvarsområden) är ett fokusområde för Bankens och dess styrelse.
  • Att kunna göra bedömningar av Bankens effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll i och med att det är ett av de mest väsentliga områdena för en bank.
  • Kompetens för att kunna tolka Bankens finansiella information och identifiering av viktiga frågor liksom kunskap för att vidta lämpliga kontroller och åtgärder.
  • Försäkringsdistribution.

VD

Bankens VD ansvarar för att den löpande förvaltningen av Banken sker enligt styrelsens fastställda styrdokument och de skyldigheter som ligger inom ramen för VD:s uppgifter enligt lag, förordningar och föreskrifter. VD sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten. VD ska se till att styrelsens ledamöter får information om Bankens utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Intern styrning och kontroll

Styrelsen och VD ansvarar ytterst för att det är en god intern styrning och kontroll i Bankens verksamhet. Som ett led i att säkerställa detta har interna styrdokument kring den interna styrningen och kontrollen antagits. Styrelsen har antagit styrdokument som anger strategierna, principerna och ansvarsfördelningen för den interna styrningen och kontrollen medan VD har antagit styrdokument som innehåller mer detaljerade beskrivningar över vilka aktiviteter som ska genomföras, hur dessa ska genomföras och av vem.

Utöver styrdokument har även styrelsen och VD flera funktioner inom Banken till sin hjälp, bland annat de oberoende kontrollfunktionerna och andra funktioner såsom ekonomi och juridik. Alla chefer inom respektive ansvarsområde har också ett ansvar för att den verksamhet som man ansvarar för bedrivs med god intern styrning och kontroll.

Bankens oberoende kontrollfunktioner för riskhantering (Riskkontroll), regelefterlevnad (Compliance) och internrevision är direkt underställda VD.

  • Riskkontroll ansvarar huvudsakligen för övervakning och uppföljning av riskhanteringen i första försvarslinjen, med syfte att säkerställa att den följer interna regler. Riskkontroll ansvarar även för att mäta, sammanställa, analysera och rapportera företagets samtliga risker till Styrelse, vd och övriga parter. Arbetet ska ledas av Bankens riskchef (CRO).
  • Compliance ansvarar för att identifiera vilka risker som finns för att Banken inte fullgör sina förpliktelser enligt lagar, förordningar och andra regler som reglerar den tillståndspliktiga verksamheten samt kontrollera att dessa hanteras av berörda funktioner. Vidare ska Compliance ge råd och stöd till Bankens affärsverksamhet och styrelse samt kontrollera att de interna reglerna och rutinerna om regelefterlevnad. Arbetet ska ledas av Bankens Chief Compliance Officer (CCO).
  • Internrevision är en oberoende granskningsfunktion som utgör styrelsens stöd i utvärderingen av företagsstyrningssystemet, inklusive organisationens riskhantering, styrning och kontroller. Internrevision ska även granska och utvärdera funktionerna för Riskkontroll och Compliance.

Vidare har styrelsen och VD antagit interna regler för en avbrottsfri verksamhet, så kallad kontinuitetshantering. De interna reglerna beskriver vilka metoder och rutiner som Banken har för att säkerställa en väl fungerande kontinuitetshantering och omfattar beredskapsplaner, kontinuitetsplaner och återställningsplaner samt ansvarsfördelning.

Intressekonflikter

Det är av största vikt att intressekonflikter hanteras på ett korrekt sätt inom Banken. Av styrelsens arbetsordning framgår hur intressekonflikter ska hanteras i styrelsen. Styrelsen ska löpande identifiera, dokumentera och hantera intressekonflikter som kan förekomma och en styrelseledamot ska inte delta i handläggning och/eller beslut i sådana frågor där intressekonflikter har uppstått eller kan komma uppstå.

Styrelsen har vidare antagit interna regler för hantering av intressekonflikter som omfattar alla som arbetar inom eller som uppbär ersättning eller har uppdrag för Banken. De interna reglerna syftar till att säkerställa att omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt identifieras och därmed kan undvikas eller motverkas. För det fall det ändå uppstår en intressekonflikt redogörs för hur dessa kan hanteras så att varken Bankens kunder eller Banken påverkas negativt. I de interna reglerna presenteras vidare exempel på identifierade intressekonflikter och hur dessa kan hanteras samt vad som gäller kring rapportering av intressekonflikter.

Samarbetspartners

Fonder

Vi samarbetar med följande fondbolag:

Aktie-Ansvar, AMF Fonder, Carnegie Fonder, Case Kapitalförvaltning, CB Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge, DNB Fonder, East Capital, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Spiltan Fonder och Swedbank Robur.

Information om ersättning och intressekonflikter


Bolån

Vi samarbetar med följande kreditgivare inom bolån:

Borgo Hypotek och Ålandsbanken


Försäkringar

För att kunna erbjuda bra och prisvärda försäkringar till våra kunder, jobbar vi tillsammans med olika företag inom försäkringsbranschen:

ICA Försäkring - Genom vårt dotterbolag ICA Försäkring erbjuder vi prisvärda bilförsäkringar, hem- och husförsäkringar, olycksfallsförsäkring och djurförsäkringar. En fördel med att välja ICA Försäkring är att du får ICA-bonus på hela försäkringskostnaden om du har ett av ICAs kort.

AXA har varit verksamma på svenska marknaden sedan 1994 och erbjuder flera låneskyddsprodukter och olycksfallsförsäkringar. Försäkringarna distribueras via partners, vanligen är det banker. AXA erbjuder försäkringslösningar med konsumenten i fokus i samverkan med sina partners krav och förväntningar.


Familjejuridik

ICA Banken samarbetar med Lexly som erbjuder juridisk rådgivning och hjälp att skriva juridiska avtal.

Lexly har en idé om att göra juridik enkelt och tillgängligt. Med ett brett nätverk av jurister strävar Lexly efter att hjälpa så många som möjligt och är idag Nordens ledande juridiska digitala aktör. Både privatpersoner och företagare kan vända sig till Lexly med sina juridiska frågor. Läs mer om samarbetet och tjänsterna på vår sida om familjejuridik.

 

En medarbetare på kundservice - Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi hjälper dig om du har några frågor alla vardagar 8–20 och helger 10–15.


Tips!
Nu kan du chatta med oss. Fler kontaktvägar finns på vår sida för kundservice.

Chatta med oss!