Så skyddar vi personuppgifter

ICA Banken värnar om att skydda enskilda individers personuppgifter och att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas.

Skydd av personuppgifter

Personuppgifter är information kopplad till dig

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. Personuppgifter lämnas och inhämtas innan och i samband med att en kundrelation inleds. Det kan exempelvis vara då ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på ICA Banken värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och regler om banksekretess. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar ICA Banken dina personuppgifter

ICA Banken behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas innan och i samband med att en kundrelation inleds. Det kan exempelvis vara då ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan vi komma att kontrollera personuppgifterna mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelationen kan inledas och betalning genomföras.

Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter. Vid bankärenden som utförs via telefonsamtal, behandlas personuppgifter för angivna ändamål genom att samtalen spelas in. Personuppgifter behandlas också inom ramen för Bankens Internet- och mobiltjänster. När en person som inte är kund hos oss sedan tidigare ansöker om någon av våra tjänster och får ett avslag, sparas uppgifter om personen under en begränsad tid.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, till exempel namn och personnummer, inkomstuppgifter och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna, ICA-koncernens och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Här kan du ladda ned och läsa vår kompletta information om behandling av personuppgifter som pdf:

Behandling av personuppgifter

Person som skriver på en bärbar dator

Begäran om registerutdrag och dataportabilitet

Registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som ICA Banken behandlar. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

 Beställ ett registerutdrag

Om du har bolån genom ICA Banken, hänvisas du till kreditgivaren för att få ett registerutdrag avseende ditt bolån. Vem som är kreditgivare framgår av dina lånehandlingar.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut information om de personuppgifter som du själv lämnat till oss i ett format som, om det är tekniskt möjligt, kan flyttas till en annan aktör. Till skillnad från ett registerutdrag så är det endast vissa uppgifter som omfattas, till exempel om du har lämnat din e-post i samband med en ansökan.

Beställ dataportabilitet

Om du har bolån genom ICA Banken, hänvisas du till kreditgivaren för att beställa dataportabilitet avseende ditt bolån. Vem som är kreditgivare framgår av dina lånehandlingar.

En medarbetare på kundservice - Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi hjälper dig om du har några frågor alla vardagar 8–18 och lördagar 10–15.


Tips!
Nu kan du chatta med oss. Fler kontaktvägar finns på vår sida för kundservice.

Chatta med oss!