Insättningsgaranti

Insättningsgarantin skyddar dina insatta pengar

Så gäller insättningsgarantin

Den statliga insättningsgarantin innebär att dina insättningar på konto i ICA Banken skyddas. Insättningsgarantin gäller endast då banken har försatts i konkurs. Varje kund har då rätt till ersättning motsvarande insättningens belopp samt upplupen ränta fram till konkursbeslutet.

Ersättningens omfattning

Ersättningen uppgår till högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för medel som är kopplade till vissa livshändelser, med sammanlagt högst fem miljoner kronor. Det gäller till exempel försäljning av bostad, upphörande av anställning, arv eller försäkringsersättning. Ersättningen gäller per person och bank.

Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn räknas alltså varje person för sig.

Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Ersättning betalas ut av Riksgäldskontoret inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Konton som omfattas:

 • Bankkonto
 • Direktkonto
 • Fakturakonto
 • ICA Konto
 • ICA Sparkonto
 • ICA Sparkonto för barn
 • Ungdomskonto
 • Konto för ICA-kort
 • ICA Företagskonto
 • ICA Företagskort

Kontanta medel på:

 • Depåkonto
 • Investeringssparkonto (ISK)

Huvudregler för insättningsgarantin

En kund har rätt till ersättning om en svensk bank, ett svenskt kreditmarknadsföretag eller ett svenskt värdepappersbolag, vilka har rätt att ta emot kunders medel på konto, skulle försättas i konkurs.

Garantin omfattar alla vanliga konton och skyddar alltså bland annat pengar på transaktionskonton (till exempel lönekonton) och vanliga sparkonton.

Insättningsgarantin gäller automatiskt för alla insättare med skyddade konton. Däremot omfattas inte IPS, individuellt pensionssparande.

Investerarskydd

Om ett finansiellt institut som hanterar dina värdepapper går i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar kan investerarskyddet träda in. Det innebär att du kan få ersättning för ett belopp på högst 250 000 kr.

Skyddet omfattar de värdepapper och pengar som ett institut hanterar när det utför en så kallad investeringstjänst åt en kund. Med investeringstjänst menas bland annat köp, försäljning eller förvaring (depå) av värdepapper.

Läs mer hos Riksgälden om investerarskyddet.

Riksgälden hanterar insättningsgarantin

Sedan den 1 januari 2008 hanteras insättningsgarantin av Riksgälden. Mer information om insättningsgarantin kan du få från Riksgälden, 103 74 Stockholm.

Telefon: 08-613 52 00, www.insattningsgarantin.se

En medarbetare på kundservice - Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi hjälper dig om du har några frågor alla vardagar 8–20 och helger 10–15.


Tips!
Nu kan du chatta med oss. Fler kontaktvägar finns på vår sida för kundservice.

Chatta med oss!